OstseeTherme Usedom
AQUADO na Facebooku

Nasza oferta

Ogólne warunki uczestnictwa 1. Organizatorem krajowych i zagranicznych imprez turystycznych jest firma AQUADO Michał Stefaniak, 72-600 Świnoujście, ul. Matejki 46c/17 wpisana do Centralnej Ewidencji  Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod nr 7454 oraz posiadająca gwarancję ubezpieczeniową zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.
 2. Przed zawarciem umowy klient jest zobowiązany do szczegółowego zapoznania się z informacjami dotyczącymi oferty organizatora, a w szczególności: programem, ceną i terminami opłat, miejscem pobytu, terminem dostarczenia karty kwalifikacyjnej, warunkami uczestnictwa oraz regulaminem.
 3. Rezerwacja miejsca następuje z chwilą wpłacenia na konto bankowe organizatora zadatku w wysokości 500 zł. Pozostałą kwotę należy wpłacić w terminie określonym w materiałach informacyjnych otrzymanych od organizatora.
 4.  Umowa-zgłoszenie zawierana jest w formie pisemnej w biurze organizatora po wpłaceniu przez klienta zadatku na podany rachunek bankowy.
 5. Zawarcie umowy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika ogólnych warunków uczestnictwa i zasad określonych przez organizatora.
 6. W przypadku braku wolnych miejsc kolejni uczestnicy przyjmowani są na listę rezerwową. Po ewentualnym przeniesieniu uczestnika na listę stałą, zostanie on poinformowany o tym fakcie przez organizatora. Jeżeli nastąpi to po upływie terminu wpłaty zadatku lub całości należności określonych w materiałach informacyjnych, to termin ten będzie ustalony indywidualnie.
 7. Rezygnacja z uczestnictwa w imprezie wymaga formy pisemnej. Wpłacony przez klienta zadatek nie podlega zwrotowi. Ponadto klient jest zobligowany do poniesienia dodatkowo określonych kosztów odpowiednio: jeżeli rezygnacja miała miejsce: a) w terminie 40 - 21 dni przed rozpoczęciem imprezy - 50% ceny, c) w terminie 20 - 7 dni przed rozpoczęciem imprezy - 60% ceny, d) w terminie krótszym niż 7 dni lub w przypadku nie stawienia się na zbiórkę w dniu wyjazdu - 80% ceny.
 8. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg programu imprezy.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu imprezy z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu wartości niewykorzystanych świadczeń.
 10. W w/w przypadku organizator jest zobowiązany do zrealizowania świadczenia zastępczego o takim samym lub zbliżonym standardzie.
 11. Za niewykorzystane świadczenia będące częścią umowy nie przysługuje zwrot kosztów jeśli fakt ten nie miał miejsca z winy leżącej po stronie organizatora (np. choroba lub wcześniejszy wyjazd uczestnika).
 12. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od organizatora przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, w wyniku których jest on zmuszony do zmiany istotnych warunków umowy, jest on zobowiązany powiadomić o tym fakcie uczestnika.
 13. Klient decyduje czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy, czy odstępuje od umowy ze zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń bez obowiązku zapłaty kary umownej oraz innych opłat.
 14. Uczestnik ma prawo do wszystkich świadczeń zawartych w przedstawionej przez organizatora ofercie.
 15. Uczestnik będący osobą niepełnoletnią musi posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w imprezie turystycznej. Przez pisemną zgodę rozumie się podpisanie umowy druku zgłoszenia oraz dostarczenie poprawnie wypełnionej karty kwalifikacyjnej.
 16. Uczestnik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania obowiązującego regulaminu.
 17. W wyniku rażącego naruszenia regulaminu przez uczestnika Organizator ma prawo rozwiązać umowę z klientem bez zwrotu należności za niewykorzystane świadczenia. W takim przypadku klient ma obowiązek odebrać uczestnika na własny koszt.
 18. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestnika podczas trwania imprezy i jest zobowiązany do pokrycia kosztów ich usunięcia.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie rzeczy należących do uczestnika tj. telefony, aparaty i inny wartościowy sprzęt będący w jego posiadaniu.
 20. Ewentualne reklamacje należy składać do organizatora w formie pisemnej w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty zakończenia imprezy turystycznej.
 21. Klient wyraża zgodę na publikację zdjęć i innych materiałów z imprezy turystycznej z wizerunkiem uczestnika wykorzystywanych tylko i wyłącznie przez firmę AQUADO w materiałach informacyjnych, na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych. Klient ma możliwość zgłoszenia braku w/w zgody w formie pisemnej bezpośrednio u organizatora.
 22. Organizator na podstawie zawartej z SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia o nr 206164 z dn. 01.04.2016 r. zawiera ubezpieczenia na rzecz klientów uczestniczących w organizowanych imprezach krajowych. Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w umowie uczestnictwa/umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej
 23. Organizator na podstawie zawartej z SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia o  nr 205425 z dnia 07.11.2015r zawiera na rzecz klientów uczestniczących w organizowanych imprezach zagranicznych, ubezpieczenia zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r. Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w umowie uczestnictwa/umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ogólnych warunkach uczestnictwa do dnia rozpoczęcia imprezy i jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym klienta.