OstseeTherme Usedom
AQUADO na Facebooku

Nasza oferta

Regulamin

1. Kazdy uczestnik obozu zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania Regulaminu Obozu oraz harmonogramu dnia,
 2. wykonywania poleceń kadry pedagogicznej i kierownictwa obozu,
 3. okazywania szacunku i kultury osobistej wobec personelu zatrudnionego w ośrodku, kadry pedagogicznej i kierownictwa obozu oraz wobec innych osób w trakcie wycieczek i innych zorganizowanych imprez poza terenem ośrodka,
 4. szanowania sprzętu i wyposażenia ośrodka,
 5. dbania o higienę osobistaą oraz higienę pomieszczeń udostępnionych uczestnikom obozu,
 6. pomagania sobie wzajemnie w czasie zajęć programowych oraz we wszystkich okolicznościach tego wymagajacych,
 7. zwracania sie do siebie i traktowania z należytym szacunkiem, w sposób kulturalny i uprzejmy,
 8. zgłaszania Opiekunowi wszelkich objawów złego samopoczucia,
 9. aktywnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach programowych,
 10. punktualnego stawiania się na zbiórki oraz posiłki.

2. Uczestnikom obozu zabrania się:

 1. samowolnego opuszczania terenu ośrodka lub organizowanych zajęć bez wiedzy i wyraźnej zgody Opiekuna,
 2. oddalania się od grupy bez wiedzy i wyraźnej zgody Opiekuna grupy,
 3. palenia tytoniu, spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających i halucynogennych, itp.,
 4. używania słów niecenzuralnych i wyrażen obraźliwych,
 5. przebywania chłopców w pokojach dziewcząt i odwrotnie bez wyraźnej zgody Opiekuna grupy,
 6. dokonywania jakichkolwiek napraw sprzętu i urządzeń, szczególnie elektrycznych i elektronicznych bez nadzoru Opiekuna,
 7. użytkowania urządzeń elektronicznych i multimedialnych znacznej wartości innych niż udostępnione przez ośrodek (konsole do gier, aparaty fotograficzne, laptopy, itp.),
 8. dokonywania jakichkolwiek innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi,
 9. wprowadzania na teren ośrodka osób obcych, nie uczestniczących w obozie bez wiedzy i wyraźnego pozwolenia Opiekuna.

3. Nagrody i kary

 1. Za wzorowe zachowanie, pomoc innym uczestnikom obozu, udział w organizacji imprez grupowych przewidywane są nastepujące nagrody:
  a) pochwała słowna Opiekuna grupy,
  b) pochwała pisemna Kierownika obozu,
  c) nagrody rzeczowe.
 2. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Obozu przewiduje się nastepujące kary:
  a) nagana udzielona przez Opiekuna grupy,
  b) nagana udzielona przez Kierownika obozu z jednoczesnym powiadomieniem rodziców/opiekunów,
  c) usunięcie uczestnika z obozu, skutkujące bezzwłocznym odbiorem uczestnika obozu przez rodziców/opiekunów na ich koszt.

  Kara usunięcia uczestnika z obozu (punkt 3.2., podpunkt c) może mieć zastosowanie natychmiastowe wskutek złamania przez uczestnika obozu podpunktów: a lub b lub c punktu 2 oraz w przypadku wielokrotnego i uporczywego łamania zasad Regulaminu Obozu, gdy uprzednio zastosowane kary poprzedzające (podpunkty a i b punkt 3.2.) nie odniosły skutku.

  Organizator, kadra wychowawcza i kierownictwo obozu nie odpowiada za straty związane z zagubieniem lub kradzieżą rzeczy wartościowych, które wcześniej nie zostały zdeponowane w wyznaczonym do tego miejscu w ośrodku.